Sjpacpunt Attractieverhuur Sitemap Sjpaspunt Attractieverhuur Contactformulier Sjpaspunt Attractieverhuur index

Sjpaspunt adres Mail ons
U bent hier: Voorwaarden

1 Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Sjpaspunt, gevestigd te Valkenburg a/d Geul,
aan de Dr Ariënsstraat 20-22, en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

2 Waarborgsom.

 • De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Sjpaspunt een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
 • Sjpaspunt behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel 14 Opzegging/ontbinding lid 2 bedoelt.
 • Sjpaspunt is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Sjpaspunt heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

3 Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

4 Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Sjpaspunt niet aansprakelijk.
Huurder zal Sjpaspunt ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

5 Betaling.

 • Betaling dient te geschieden à contant bij aflevering of af magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Sjpaspunt is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 • De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
 • Uit het enkele feit dat Sjpaspunt zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

6 Duur van de overeenkomst.

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

7 Levering en terugbezorging.

 • De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Sjpaspunt op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Sjpaspunt terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Sjpaspunt zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder,
  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Sjpaspunt een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Sjpaspunt op verdere schadevergoeding.
 • Tenzij anders overeengekomen verzorgt Sjpaspunt het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Sjpaspunt het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
 • De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden.
 • Indien Sjpaspunt zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Sjpaspunt ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.
 • Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Sjpaspunt en door Sjpaspunt te bepalen, schade te betalen. In geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde.

8 Verplichtingen huurder.

 • De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
 • Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goede huurder onder zich en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
 • De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen.
 • Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sjpaspunt aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
 • Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan.
 • Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het object wordt toegebracht.
 • Versieringen welke aan het object worden opgehangen, zoals crêpepapier en papieren slingers, dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het object veroorzaken.
 • De klant zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van het object gedurende de hele huurperiode.
 • De klant vrijwaart Sjpaspunt voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein welke door plaatsing kan ontstaan.

9 Weersinvloeden.

Sjpaspunt behoudt zicht het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van, Sjpaspunt de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door Sjpaspunt reeds ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald, echter rente zal niet verschuldigd zijn.

10 Controle op goede staat van goederen.

De huurder wordt geacht direct na ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

11 Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden. Het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

12 Schade en gebreken.

 • De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan  Sjpaspunt te melden. Zonder toestemming van Sjpaspunt mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
 • Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Sjpaspunt slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
 • Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
 • Sjpaspunt is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
 • Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd,  dan  worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

13 Mededelingsverplichtingen huurder.

 • Huurder dient Sjpaspunt onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Sjpaspunt dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
 • Wanneer zich een geval voordoet, zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld wordt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

14 Opzegging/ontbinding.

 • De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden stopgezet. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Sjpaspunt
 • Indien partijen zijn overeengekomen dat bij Sjpaspunt beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
 • Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Sjpaspunt worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, Sjpaspunt is gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
 • Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Sjpaspunt bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 • Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is Sjpaspunt gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstmarge te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Sjpaspunt op verdere schadevergoeding.

15 Vervanging.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook de gehuurde, goederen aan Sjpaspunt terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Sjpaspunt een door hem te bepalen schade vergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

16 Wijzigingen.

Wijzigingen aanvullingen van deze overeenkomst zijn slecht geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd gaan.

17 Eigendom.

Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van Sjpaspunt. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.

18 Toepasselijk recht.

Op alle door Sjpaspunt gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten,
 respectievelijk verricht.

19 Geschillen.

 • Op alle overeenkomsten van Sjpaspunt is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Sjpaspunt, dan wel, ter keuze van Sjpaspunt, van de plaats van vestiging van de huurder.

Gedeponeerd bij K.v.k. Limburg onder nummer 14086147


terug naar boven

Copyright www.sjpaspunt.nl - Webdesign & realisatie www.i-works.nl